Ürün Etiketi - 40NNB 3D-7032LED-MCPCB-L V2GE-460SMA-R3