Ürün Etiketi - 46NNB 3D-7032LED-MCPCB-L V2GE-460SMA-R3 K