Ürün Etiketi - 46NNB 3D-7032LED-MCPCB-R V2GE-460SMB-R3