Ürün Etiketi - AG-D1 94V-0 1349 50 14 sDRT REV0.6 6 R2-Type 6920L-0510A (R1)