V5DU-480DCB-R1 V5DU-480DCA-R1 UE48JU6570 SAMSUNG LED BAR

  • Açıklama

Açıklama

V5DU-480DCB-R1 ( 6 ADET)

V5DU-480DCA-R1 ( 6 ADET )

85W L0414 48U  34793A  L533

85W R0409 48U 34794A  L533

CY-WJ048HGLV3H

UE48JU6570

SAMSUNG LED BAR